Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни „Вступ до фаху” наведені в табл. 2.

Таблиця 2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

Вміння і знання Сфери діяльності (соціальна) Функції діяльності
працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою; складати тексти доповідей, виступів, статей здатність до ефективної ко­мунікаційної взаємодії, в тому числі засобами інформаційних технологій Організаційна
використовувати оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію
застосовувати сучасні комп’ютерні технології як інструментарій підготовки і руху документів
володіти методами збирання інформації
забезпечувати високий рівень трудової, виробничої дисципліни нести соціальну відповідальність за діяльність праці
підтримувати етику управлінської діяльності
забезпечувати культуру процесів управління, культуру умов праці
сприяти піднесенню кваліфікаційного Освітньо-кваліфікаційні вимоги рівня працівників, вивченню іноземних мов і оволодіння прогресивними засобами обслуговування клієнтів здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення
сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати за новаторські ідеї займати активну життєву і громадянську позицію
створювати умови для підвищення культури підлеглих, для їх безперервного навчання
контролювати дотримання підлеглими правил внутрішнього розпорядку нести соціальну відповідальність за діяльність праці Контрольна

Рекомендована основна навчальна література

1. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” від 18 листопада 2003 року № 1282 - ІV

2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року № 583

3. Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року. Схвалено Указом Президента України Освітньо-кваліфікаційні вимоги від 10 серпня 1999 року № 973/99

4. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” від 27 січня 1995 року № 57.

5. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг від 16 березня 2004 р. N 19

6. ДСТУ 4268:2003 Національний стандарт України „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”

7. ДСТУ 4269:2003 Національний стандарт України „Послуги туристичні. Класифікація готелів”

8. Болонський процес. Хрестоматія. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – 276 с.

9. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

10. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес / Серия „Учебники, учебные пособия”. – Ростов-на Дону: Феникс, 2003. – 352 с.

11. Биржаков М.Б. Введение Освітньо-кваліфікаційні вимоги в туризм: Учебник. – Издание 8-е, перераб. и доп. – СПб: Издательский дом „Герда”, 2006. – 512 с.

12. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061122 «Гостиничный менеджмент» и специальностям сервиса 230000 / Джон Р. Уокер; Пер. с англ. [В.Н. Егорова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 880 с. – (Серия «Зарубежный ученик»).


documentalztaub.html
documentalztiej.html
documentalztpor.html
documentalztwyz.html
documentalzuejh.html
Документ Освітньо-кваліфікаційні вимоги